Зразок Договору довічного утримання (догляду), за яким здійснюється передача земельної ділянки

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

м. ____________                                                      «___» ____20___ року

 

Громадянин України __________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________,

(вказати місце проживання )

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків ________________________________

                                                                             (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується "Відчужувач"),з однієї сторони, та

 

громадянин України __________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________,

(вказати місце проживання)

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків __________________________________

                                                                                 (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та володіючи українською мовою, склали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відчужувач передає, а Набувач отримує у власність на умовах цього Договору земельну ділянку площею _______ (_____________________) гектарів, що розташована  ________________________, кадастровий номер _________________________ (надалі – земельна ділянка), та взамін чого зобов’язується на умовах цього Договору забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно.

1.2. Відчужувана земельна ділянка належить Відчужувачу на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії _____ № _____________, виданого __________ року _____________________________ на підставі __________________________________, зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _________.

1.3. Відчужувач свідчить, що земельна ділянка на момент укладання цього Договору не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за договорами найму чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, завдатків за цю земельну ділянку від інших осіб не отримано, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена.

Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою  _________________________________________ земельна ділянка не перебуває.

1.4. Відчужувана земельна ділянка оглянута Набувачем перед укладенням цього Договору. Умов, що перешкоджали б її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлені не були. Претензій до Відчужувана щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки Набувач не має і приймає її.

1.5. Вартість земельної ділянки (згідно ________________ грошової оцінки) становить  _________________ (______________________________) гривень ____ копійок.

 

2. УМОВИ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

2.1. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами та іншими видами утримання та догляду.

2.2. Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке щомісячно має надаватись Набувачем Відчужувачу, становить  ________ (______________________) гривень ____________ копійок.

2.3. Утримання (догляд) визначається у вигляді:

2.3.1. забезпечення належними лікарськими засобами на підставі виданих лікарями рецептів на суму  _______(___________________) гривень _____ копійок на місяць, але не може перевищувати ______(________________________) гривень ____ копійок на рік;

2.3.2. надання побутових послуг (прання постільної білизни, послуги перукарні тощо), що оцінюється Сторонами у розмірі _________ (_________________________) гривень ____ копійок на місяць;

2.3.3. ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________;

2.3.4. ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Відчужувач має право:

3.1.1. Вимагати своєчасного та повного здійснення набувачем матеріального забезпечення та утримання (догляду).

3.1.2. Вимагати розірвання Договору та повернення земельної ділянки у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

3.2. Набувач зобов’язаний:

3.2.1. У встановлені строки та в необхідному обсязі здійснювати матеріальне забезпечення та утримання (догляд) Відчужувача згідно із п. 2 цього Договору.

3.2.2. У разі смерті Відчужувача поховати його.

3.2.4. До смерті Відчужувача не укладати щодо земельної ділянки, яка отримана ним за цим Договором, правочини купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи іншим способом не передавати земельну ділянку у власність інший особі.

 

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Погіршення якості земельної ділянки, зсув тощо земельної ділянки, одержавної Набувачем від Відчужувача, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу обов’язків Набувача, взятих ним за цим Договором.

4.2. У разі смерті Набувача, обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором земельна ділянка. При відсутності у Набувача спадкоємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання, земельна ділянка, що відчужена з умовою довічного утримання, повертається Відчужувачу.

4.3. У разі неможливості подальшого виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором з підстав, що мають істотне значення, обов’язки Набувача можуть бути передані за згодою Відчужувача члену сім’ї Набувача або іншій особі за їхньою згодою.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.2. Цей Договір може бути розірвано за згодою Сторін, а у випадку невиконання його умов і відмови від добровільного розірвання однією із Сторін — у судовому порядку на вимогу Набувача або Відчужувача.

5.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.4. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством України.

5.5. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _______________________________________.

5.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

5.7. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру мнимого та удаваного правочину.

5.7. Цей Договір складений українською мовою у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Відчужувач                                                                          Набувач

 

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

 

 

_____________ /_______________/                                   _____________ /_______________/

 

 

 

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.