Типовий договір оренди землі

 

Типовий

 договір оренди землі
 

 

________________________________________ "___" ___________ 20__ р.
         (місце укладення)

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________
                                           (прізвище, ім'я та

__________________________________________________________________
                   по батькові фізичної особи,

_______________________________________________, з одного боку, та
       найменування юридичної особи)

орендар __________________________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
                  найменування юридичної особи)

___________________________________________, з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

                         Предмет договору

     1. Орендодавець надає,  а орендар приймає в  строкове  платне
користування земельну ділянку ___________________________________,
                                    (цільове призначення)

яка знаходиться __________________________________________________
                              (місцезнаходження)

                          Об'єкт оренди

     2. В оренду передається земельна ділянка загальною  площею __

_________________, у тому числі __________________________________
  (гектарів)                     (площа та якісні характеристики

__________________________________________________________________
                  земель, зокрема меліорованих,

__________________________________________________________________
              за їх складом та видами угідь - рілля,

__________________________________________________________________
         сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

__________________________________________________________________

     3. На земельній ділянці розміщені  об'єкти  нерухомого  майна

__________________________________________________________________
            (перелік, характеристика і стан будинків,
               будівель, споруд та інших об'єктів)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________, а також інші об'єкти інфраструктури

__________________________________________________________________
 (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів
               інфраструктури, у тому числі доріг,

__________________________________________________________________
   майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________
                                                        (перелік,

__________________________________________________________________
    характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

__________________________________________________________________
                            об'єктів)

     5. Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  становить

________ гривень.

     6. Земельна  ділянка,  яка  передається  в  оренду,  має такі
недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     7. Інші особливості об'єкта оренди,  які можуть  вплинути  на
орендні відносини ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                        Строк дії договору

     8. Договір  укладено  на  ____________________ років (у  разі
укладення   договору   оренди   землі   для   ведення    товарного
сільськогосподарського виробництва - з урахуванням ротації культур
згідно з проектом землеустрою).

     Після закінчення строку дії договору  орендар  має  переважне
право  поновити його на новий строк.  У цьому разі орендар повинен
не пізніше ніж за  ____________  днів  до  закінчення  строку  дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його
дію.

                          Орендна плата

     9. Орендна  плата  вноситься  орендарем  у  формі  та розмірі

__________________________________________________________________
   (розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням

__________________________________________________________________
 способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

__________________________________________________________________
  земельні ділянки державної або комунальної власності також із

__________________________________________________________________
   зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної

__________________________________________________________________
  ділянки або розміру земельного податку; натуральної - перелік,

__________________________________________________________________
кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки,

__________________________________________________________________
    якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки

__________________________________________________________________
  поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання

__________________________________________________________________
      послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

     10.  Обчислення  розміру  орендної  плати за земельні ділянки
приватної власності здійснюється з  урахуванням  (без  урахування)
індексації.                         ------------------------------

                                        (непотрібне закреслити)

     Обчислення розміру  орендної  плати   за   земельні   ділянки
державної  або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх
цільового  призначення  та  коефіцієнтів  індексації,   визначених
законодавством,   за  затвердженими  Кабінетом  Міністрів  України
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору
оренди чи продовження його дії.

     11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________

     12. Передача  продукції  та надання послуг в рахунок орендної
плати оформляється відповідними актами.

     13. Розмір орендної плати переглядається  ___________________
                                                 (періодичність)
у разі:

     зміни умов господарювання, передбачених договором;

     зміни  розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів,
зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

     погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини
орендаря, що підтверджено документами;

     в інших випадках, передбачених законом.

     14. У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим
договором,  справляється  пеня  у  розмірі ___________ несплаченої
                                           (відсотків)

суми за кожний день прострочення.

               Умови використання земельної ділянки

     15. Земельна     ділянка    передається    в    оренду    для

__________________________________________________________________
                       (мета використання)

__________________________________________________________________

     16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________

__________________________________________________________________

     17. Умови збереження стану об'єкта оренди ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

        Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

     18. Передача  земельної   ділянки   в   оренду   здійснюється
без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.

--------------------------------

    (непотрібне закреслити)

     Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

__________________________________________________________________

     Організація розроблення проекту відведення земельної  ділянки
і витрати,      пов'язані      з      цим,     покладаються     на
орендодавця (орендаря).

-----------------------

(непотрібне закреслити)

     19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     20. Передача  земельної  ділянки  орендарю   здійснюється   у

_______ після  державної  реєстрації  цього  договору  за актом її
(строк)
приймання-передачі.

                Умови повернення земельної ділянки

     21. Після    припинення   дії   договору   орендар   повертає
орендодавцеві земельну ділянку у стані,  не  гіршому  порівняно  з
тим, у якому він одержав її в оренду.

     Орендодавець у    разі   погіршення   корисних   властивостей
орендованої земельної ділянки,  пов'язаних із зміною її стану, має
право  на відшкодування збитків у розмірі,  визначеному сторонами.
Якщо  сторонами  не  досягнуто  згоди  про  розмір   відшкодування
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

     22. Здійснені  орендарем  без  згоди  орендодавця  витрати на
поліпшення   орендованої   земельної   ділянки,   які    неможливо
відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій  ділянці,  не  підлягають
відшкодуванню.

     23. Поліпшення стану земельної ділянки,  проведені  орендарем
за письмовою        згодою        з       орендодавцем      землі,
підлягають (не підлягають) відшкодуванню.  Умови,  обсяги і строки

--------------------------

 (непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені  ним  поліпшення  стану
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

     24. Орендар має право на  відшкодування  збитків,  заподіяних
унаслідок  невиконання орендодавцем зобов'язань,  передбачених цим
договором.

     Збитками вважаються:

     фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням
або  неналежним  виконанням  умов  договору орендодавцем,  а також
витрати,  які  орендар  здійснив   або   повинен   здійснити   для
відновлення свого порушеного права;

     доходи, які  орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.

     25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі
документально підтверджених даних.

             Обмеження (обтяження) щодо використання
                        земельної ділянки

     26. На          орендовану          земельну          ділянку
встановлено (не встановлено) обмеження  (обтяження)  та інші права

----------------------------

  (непотрібне закреслити)

третіх осіб

__________________________________________________________________
            (підстави встановлення обмежень (обтяжень)

__________________________________________________________________

     27. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб
на цю ділянку.

                 Інші права та обов'язки сторін*

     28. Права орендодавця: ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     29. Обов'язки орендодавця: __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________
     * Визначаються  відповідно  до  Закону  України  "Про  оренду
землі" ( 161-14 ).

     30. Права орендаря: _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     31. Обов'язки орендаря: _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

            Ризик випадкового знищення або пошкодження
                  об'єкта оренди чи його частини

     32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди
чи його частини несе орендар (орендодавець).

                     -----------------------

                     (непотрібне закреслити)

                    Страхування об'єкта оренди

     33. Згідно     з     цим     договором     об'єкт      оренди
підлягає (не підлягає)  страхуванню  на  весь  період  дії   цього

-----------------------

(непотрібне закреслити)
договору.

     34. Страхування        об'єкта        оренди         здійснює
орендар (орендодавець).

-----------------------

(непотрібне закреслити)

     35. Сторони  домовилися  про те,  що у разі невиконання свого
обов'язку  стороною,  яка   повинна   згідно   з   цим   договором
застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і
вимагати відшкодування витрат на страхування.

            Зміна умов договору і припинення його дії

     36. Зміна умов договору здійснюється  у  письмовій  формі  за
взаємною згодою сторін.

     У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору спір
розв'язується у судовому порядку.

     37. Дія договору припиняється у разі:

     закінчення строку, на який його було укладено;

     придбання орендарем земельної ділянки у власність;

     викупу земельної   ділянки   для   суспільних   потреб    або
примусового  відчуження  земельної  ділянки  з  мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом;

     ліквідації юридичної особи-орендаря.

     Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених
законом.

     38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

     взаємною згодою сторін;

     рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок
невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та
внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної
ділянки,  яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших
підстав, визначених законом.

     39. Розірвання   договору   оренди  землі  в  односторонньому
порядку допускається (не допускається).

        ------------------------------

            (непотрібне закреслити)

     Умовами розірвання  договору  в  односторонньому  порядку   є

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до
другої особи,  а  також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря
є         (не        є)   підставою  для зміни умов або розірвання

-----------------------

(непотрібне закреслити)
договору.

     Право на орендовану земельну ділянку у разі  смерті  фізичної
особи  -  орендаря,  засудження  або  обмеження її дієздатності за
рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або  інших

              --------------------------

               (непотрібне закреслити)

осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

            Відповідальність сторін за невиконання або
                   неналежне виконання договору

     41. За невиконання або неналежне виконання  договору  сторони
несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

     42. Сторона,  яка  порушила  зобов'язання,  звільняється  від
відповідальності,  якщо вона доведе,  що це порушення сталося не з
її вини.

                       Прикінцеві положення

     43. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами
та його державної реєстрації.

     Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову
юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий - в
орендаря,  третій - в органі, який провів його державну реєстрацію

__________________________________________________________________
    (назва органу державної реєстрації за місцем розташування

__________________________________________________________________
                        земельної ділянки)

     Невід'ємними частинами договору є:

     план або схема земельної ділянки;

     кадастровий план  земельної  ділянки з відображенням обмежень
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

     акт визначення   меж   земельної   ділянки   в   натурі   (на
місцевості);

     акт приймання-передачі об'єкта оренди;

     проект відведення земельної ділянки у випадках,  передбачених
законом.

__________________________________________________________________
            (інші документи, що додаються до договору)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                         Реквізити сторін

Орендодавець                      Орендар

________________________________  ________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові    (прізвище, ім'я та по батькові

________________________________  ________________________________
 фізичної особи, паспортні дані    фізичної особи, паспортні дані

________________________________  ________________________________
   (серія, номер, ким і коли         (серія, номер, ким і коли

________________________________  ________________________________
виданий), найменування юридичної  виданий), найменування юридичної

________________________________  ________________________________
   особи, що діє на підставі         особи, що діє на підставі

________________________________  ________________________________
 установчого документа (назва,     установчого документа (назва,

________________________________  ________________________________
   ким і коли затверджений),         ким і коли затверджений),

________________________________  ________________________________
     відомості про державну            відомості про державну

________________________________  ________________________________
    реєстрацію та банківські          реєстрацію та банківські

________________________________  ________________________________
           реквізити)                        реквізити)

Місце проживання фізичної особи,  Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи  місцезнаходження юридичної особи

________________________________  ________________________________
       (індекс, область,                 (індекс, область,

________________________________  ________________________________
  район, місто, село, вулиця,       район, місто, село, вулиця,

________________________________  ________________________________
   номер будинку та квартири)        номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _________  Ідентифікаційний номер _________

________________________________  ________________________________
        (фізичної особи)                  (фізичної особи)

Ідентифікаційний код ___________  Ідентифікаційний код ___________

________________________________  ________________________________
       (юридичної особи)                 (юридичної особи)

                          Підписи сторін

Орендодавець                      Орендар

________________________________  ________________________________

МП (за наявності печатки)         МП (за наявності печатки)

Договір зареєстрований у _________________________________________
                          (назва органу державної реєстрації за

_________________________________________________________________,
              місцем розташування земельної ділянки)

про що   у   Державному   реєстрі   земель   вчинено   запис   від
"___" _______________ 20__ р. за N ____

МП  (за наявності печатки)

           ________    ___________________________________________
           (підпис)     (ініціали та прізвище посадової особи, яка

                       ___________________________________________
                              провела державну реєстрацію)

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.