ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2021 - семінар (м.Київ)/вебінар, 29 жовтня. Закон №1423 - нова "Земельна Конституція". Проекти Закону 5600. Договори. Схеми. Перевірки власника. Концентрація. Конфіскація. Переважне право. Купівля-продаж. Оцінка, вартість землі. Реєстрація прав. ДЗК. Детальніше...

Земельний кодекс України. Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель

Статі 162-168 Земельного кодексу України. Завдання, зміст і порядок охорони земель
 
ЗСУ: Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Закріплення в Основному Законі вимоги щодо охорони земель свідчить про виключну важливість земельних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, про запровадження державою особливих правових режимів та принципів щодо охорони земель як природного ресурсу, порівняно з іншими об'єктами нерухомості. Таке конституційне положення знайшло своє відображення та деталізацію у нормах Земельного кодексу України.
 
Узагальнені вимоги до охорони земель сконцентровані у розділі VI Кодексу. Коментована глава 26 відображає завдання, зміст і порядок охорони земель.
 
Стаття 162 цієї глави надає поняття охорони земель, згідно з яким охорона земель - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
 
Завданням охорони земель згідно статті 163 цього Кодексу є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.
 
Охорона земель включає в себе правові, організаційні, економічні та інші заходи, спрямовані на захист несприятливих як природних, так і техногенних (тобто внаслідок господарської діяльності людини) процесів. Кодексом визначено, що охорона земель включає в себе:
а) обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;
г) збереження природних водно-болотних угідь;
ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.
 
Як зазначено у статті 168 цієї глави, ґрунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. 
 
При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.
 
Зняття гумусованого шару ґрунту та його подальше раціональне використання є обов'язковим за будь-яких робіт, пов'язаних із видобутком корисних копалин, промисловим будівництвом, будівництвом цивільних та житлових об'єктів, доріг та гідротехнічних споруд, а також в разі відведення родючих земель під терикони, відстійники, водосховища, ставки та ін. Доцільність зняття родючого шару ґрунту встановлюється в залежності від рівня родючості ґрунтового покриву конкретного регіону, природної зони, типів та підтипів ґрунтів та основних їх властивостей. Слід враховувати те, що рівень родючості шару ґрунту, що знімається, повинен бути вищим за рівень родючості малопродуктивних угідь, які підлягають землюванню. Потужність родючого шару ґрунту, що знімається, визначається його агрохімічними та фізико-хімічними властивостями. Знімаються всі шари із вмістом гумусу більше 1%. Для районів розповсюдження ґрунтів із низьким вмістом гумусу нижча межа вмісту гумусу встановлюється в кожному конкретному випадку.
 
Слід зазначити, що правові заходи держави по охороні земель встановлені і в інших розділах Земельного кодексу, де визначаються, наприклад, обов’язки власника земельної ділянки, відповідно до яких він зобов’язаний забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; встановлення пріоритетності земель сільськогосподарського призначення в статті 23, яка встановлює, що такі землі повинні використовуватись в першу чергу саме для сільськогосподарського використання; встановлення порядків використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення відповідно до спеціальних законів та т. і.
 
Крім того, в цій главі зазначено, що порядок охорони земель встановлюється законом. Таким законом став Закон України «Про охорону земель», який розширив зміст статей цієї глави щодо стандартизації і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель, охорони земель від забруднення небезпечними речовинами та охорони ґрунтів. В цьому законі також встановлюються норми щодо охорони земель від ерозії та зсувів, у процесі містобудівної діяльності, при застосуванні нових технічних засобів і технологій та інші. Закон встановлює вимогу щодо заборони вивезення ґрунтової маси за межі території України.
 
Важливим є і те, що цей закон регламентує фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів.
 
Стаття 56 цього закону встановлює відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення законодавства України про охорону земель. Стаття встановлює, що застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.
 
Основною вимогою дієвості встановлених норм і правил щодо охорони земель є комплексність охоронних заходів. Земельний фонд України становлять усі землі різних категорій за цільовим призначенням. Тому особливості правової охорони земель різних категорій визначені, крім вищеназваних, у нормативних актах різного галузевого спрямування. Так, якщо загальні засади охорони земель сільськогосподарського призначення як однієї з найважливіших категорій земель сконцентровані здебільшого безпосередньо у Земельному кодексі України та Законі України «Про охорону земель», то особливості правової охорони земель житлової і громадської забудови та земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони формуються шляхом узагальнення будівельного, санітарно-медичного та іншого спеціального законодавства: зокрема, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист рослин», «Про транспорт». Загальні засади охорони земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення доповнюються вимогами Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інших норм, що встановлюють особливості правового режиму різних об'єктів природно-заповідного фонду. На охорону земель лісового фонду спрямовані вимоги статей Лісового кодексу України, а охорону земельних ділянок водного фонду Водного кодексу України. Особливості охорони земель як середовища існування фауни чи наданих під мисливські угіддя визначається у Законі України «Про тваринний світ». Особливості правової охорони земель оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлюються спеціальними нормативними актами, які визначають правові режими таких об'єктів, а також главами 8—10 Земельного кодексу України. Специфіка правової охорони земель курортів відображена у статтях Закону України «Про курорти». Санітарні норми встановлюються відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 N 145.
 
 
 
 
 
 
© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.