Шаблони українською Зразок Договору довічного утримання (догляду), за яким здійснюється передача земельної ділянки

ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

м. ____________                                                      «___» ____20___ року

 

Громадянин України __________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________,

(вказати місце проживання )

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків ________________________________

                                                                             (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується "Відчужувач"),з однієї сторони, та

 

громадянин України __________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: __________________________________________,

(вказати місце проживання)

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків __________________________________

                                                                                 (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та володіючи українською мовою, склали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відчужувач передає, а Набувач отримує у власність на умовах цього Договору земельну ділянку площею _______ (_____________________) гектарів, що розташована  ________________________, кадастровий номер _________________________ (надалі – земельна ділянка), та взамін чого зобов’язується на умовах цього Договору забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно.

1.2. Відчужувана земельна ділянка належить Відчужувачу на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії _____ № _____________, виданого __________ року _____________________________ на підставі __________________________________, зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _________.

1.3. Відчужувач свідчить, що земельна ділянка на момент укладання цього Договору не продана, не подарована, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб (у тому числі за договорами найму чи шлюбними договорами), як у межах так і за межами України немає, завдатків за цю земельну ділянку від інших осіб не отримано, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесена.

Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою  _________________________________________ земельна ділянка не перебуває.

1.4. Відчужувана земельна ділянка оглянута Набувачем перед укладенням цього Договору. Умов, що перешкоджали б її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлені не були. Претензій до Відчужувана щодо якісних характеристик відчужуваної земельної ділянки Набувач не має і приймає її.

1.5. Вартість земельної ділянки (згідно ________________ грошової оцінки) становить  _________________ (______________________________) гривень ____ копійок.

 

2. УМОВИ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)

2.1. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечувати його харчуванням, одягом, медикаментами та іншими видами утримання та догляду.

2.2. Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке щомісячно має надаватись Набувачем Відчужувачу, становить  ________ (______________________) гривень ____________ копійок.

2.3. Утримання (догляд) визначається у вигляді:

2.3.1. забезпечення належними лікарськими засобами на підставі виданих лікарями рецептів на суму  _______(___________________) гривень _____ копійок на місяць, але не може перевищувати ______(________________________) гривень ____ копійок на рік;

2.3.2. надання побутових послуг (прання постільної білизни, послуги перукарні тощо), що оцінюється Сторонами у розмірі _________ (_________________________) гривень ____ копійок на місяць;

2.3.3. ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________;

2.3.4. ___________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Відчужувач має право:

3.1.1. Вимагати своєчасного та повного здійснення набувачем матеріального забезпечення та утримання (догляду).

3.1.2. Вимагати розірвання Договору та повернення земельної ділянки у разі невиконання або неналежного виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором.

3.2. Набувач зобов’язаний:

3.2.1. У встановлені строки та в необхідному обсязі здійснювати матеріальне забезпечення та утримання (догляд) Відчужувача згідно із п. 2 цього Договору.

3.2.2. У разі смерті Відчужувача поховати його.

3.2.4. До смерті Відчужувача не укладати щодо земельної ділянки, яка отримана ним за цим Договором, правочини купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, застави чи іншим способом не передавати земельну ділянку у власність інший особі.

 

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Погіршення якості земельної ділянки, зсув тощо земельної ділянки, одержавної Набувачем від Відчужувача, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу обов’язків Набувача, взятих ним за цим Договором.

4.2. У разі смерті Набувача, обов’язки за Договором переходять до тих спадкоємців, до яких перейде відчужена за цим Договором земельна ділянка. При відсутності у Набувача спадкоємців або при відмові їх від цього Договору довічного утримання, земельна ділянка, що відчужена з умовою довічного утримання, повертається Відчужувачу.

4.3. У разі неможливості подальшого виконання Набувачем своїх обов’язків за цим Договором з підстав, що мають істотне значення, обов’язки Набувача можуть бути передані за згодою Відчужувача члену сім’ї Набувача або іншій особі за їхньою згодою.

 

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.2. Цей Договір може бути розірвано за згодою Сторін, а у випадку невиконання його умов і відмови від добровільного розірвання однією із Сторін — у судовому порядку на вимогу Набувача або Відчужувача.

5.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.4. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством України.

5.5. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на _______________________________________.

5.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

5.7. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру мнимого та удаваного правочину.

5.7. Цей Договір складений українською мовою у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Відчужувач                                                                          Набувач

 

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

______________________________                                  ______________________________

 

 

_____________ /_______________/                                   _____________ /_______________/

 

 

 

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40