ЗРАЗОК

СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

 

Місто ______________,                                            ___________________________________ року

 

Громадянин України ________________________________________

                                                                            (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________

                                                                                                                             (вказати місце проживання )

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків __________________________________________________

                                                                                               (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується «Відчужувач»),з однієї сторони, та

 

громадянин України ________________________________________

                                                                                                                  (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________

                                                                                                                              (вказати місце проживання)

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб – платників податків _________________________________________________

                                                                                                                                                (вказати ідентифікаційний код)

(надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"),

 

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів та володіючи українською мовою, склали цей Спадковий договір (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

1. Зацим Договором Набувач зобов’язується виконувати розпорядження Відчужувача, що встановлені цим Договором, івразі його смерті набуває право власності намайно Відчужувача (земельну ділянку), що єпредметом цього Договору.

 

2. Предметом цього Договору є земельна ділянка загальною площею ____ (___________) гектарів, розташована _____________________________, цільове призначення __________________________________, кадастровий номер _____________________ (надалі – земельна ділянка).

 

3. Начас укладання цього Договору земельна ділянка належить Відчужувачу направі приватної власності, що підтверджується ________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

4. Вартість земельної ділянки згідно _____________________ оцінки становить _______ (____________________) гривень ___ копійок.

 

5. Набувач за Договором зобов’язується виконувати такі розпорядження Відчужувача:

5.1. ________________________________________

________________________________________

5.2. ________________________________________

________________________________________

(наприклад, один раз на тиждень забезпечувати проведення прибирання квартири Відчужувача, забезпечувати купівлю Відчужувачу ліків за власний рахунок, після смерті Відчужувача поховати його на цвинтарі тощо)

 

6. Даний Договір надає Набувачу  наступні права:

6.1.1. ________________________________________

________________________________________

6.1.2. ________________________________________

________________________________________

(наприклад, володіти та користуватися земельною ділянкою в повному обсязі, але виключно згідно цільового призначення земельної ділянки; набувати право власності на всі плоди і доходи від експлуатації земельної ділянки; здійснювати упорядкування земельної ділянки за проектом землеустрою тощо).

 

7. Відчужувач гарантує, що земельна ділянка, яка єпредметом цього Договору, намомент його укладання нікому непродана, неподарована, як внесок достатутного капіталу юридичних осіб непередана, невідчужена іншим способом, непередана віпотеку, вспорі та під забороною (арештом) не перебуває, прихованих недоліків, а також речових та зобов’язальних прав щодо неї утретіх осіб (утому числі задоговорами найму) як умежах, так ізамежами України немає; майно належить Відчужувачу направі приватної власності. Відсутність заборони відчуження перевірено заданими Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна завитягом __________________________. Відсутність податкової застави на майно Відчужувача перевірено за витягом ____________________________________________________________.

В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної земельної ділянки виявляться недостовірними, неправдивими, Відчужувач зобов’язаний відшкодувати заподіяні Набувачем збитки та витрати у повному обсязі.

 

8. Наземельну ділянку, що єпредметом цього Договору, накладається заборона відчуження.

 

9. Відчужувач стверджує, що вчинення цього правочину не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх та непрацездатних дітей, малолітні та/або неповнолітні діти не мають права користування відчужуваною земельною ділянкою, про що доведено до відома Набувача.

 

10. Право власності наземельну ділянку виникає уНабувача змоменту смерті Відчужувача. Право власності на зазначене у цьому Договорі майно підлягає державній реєстрації.

 

11. Зміна умов цього Договору та/або його розірвання допускається зазгодою Сторін.

 

12. Уразі невиконання Набувачем розпоряджень Відчужувача найого вимогу цей Договір може бути розірваний усудовому порядку.

 

13. Договір може бути розірвано судом на вимогу Набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень Відчужувача.

 

14. Уразі смерті Набувача зажиття Відчужувача цей Договір припиняється.

 

15. Витрати нанотаріальне оформлення цього Договору несе ________.

 

16. Нотаріусом роз’яснено Відчужувачу зміст ч. 2 статті 1307 Цивільного кодексу України, відповідно до якої заповіт, який Відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

 

17. Відчужувач стверджує, що земельна ділянка, яка є предметом даного Договору, набута у власність ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

18. Цей Договір складено втрьох примірниках, по одному для кожної із Сторін та один зяких залишається всправах нотаріуса.

 

ПІДПИСИ СТОРІН

ВІДЧУЖУВАЧ

_________________________

НАБУВАЧ

____________________________

 

               підпис                                                       підпис

 

Посвідчувальний напис нотаріуса

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».