Шаблони українською Договір про встановлення земельних сервітутів на право проходу, проїзду по земельній ділянці

_______________                                                                                   „_____”________________20_____ р.


Ми, громадянин(ка) України ________________________________________________________________, надалі іменований(а) – «Власник», з однієї сторони, та
_________________________________________________________________, надалі іменований(а) – «Сервітуарій», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо «Сторона») діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали даний Договір встановлення земельних сервітутів на право проходу, проїзду по земельній ділянці (надалі – «Договір»), про наступне.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. За цим договором Власник встановлює Сервітуарію право користування земельною ділянкою, зазначеною у пункті 1.4 цього договору (далі – земельна ділянка Власника), на праві земельного сервітуту.

1.2. Сервітути встановлюються для забезпечення можливості Сервітуарія здійснювати прохід та проїзд на земельну ділянку з кадастровим номером _____________________________, яка належить Власнику(далі – земельна ділянка Власника).

1.3. Частина земельної ділянки Власника, право користування якою надається в межах сервітутів, встановлених цим Договором, визначена у додатку до цього Договору.

1.4. Земельна ділянка розміром ___________ га, розташована за адресою: _______________, кадастровий номер ____________________ (далі – земельна ділянка Власника), перебуває у власності Власника згідно із Державним актом серія _________ №________, виданим ___________________________________ «____» __________ ________ року та зареєстрованим _________________________________________________________ за №. Право власності Власника зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно із Витягом з Державного реєстру права власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер __________. номер запису про право власності ______________, виданим державним реєстратором реєстраційної служби _____________________________________________________________________________
управління юстиції ______ області ____________________________________.

1.5. В межах земельних сервітутів, встановлених цим Договором, Сервітуарію надається право користування земельною ділянкою Власника виключно для цілей та в порядку, передбаченому цим Договором. Використання Сервітуарієм земельної ділянки Власника іншим чином, ніж передбачено у цьому Договорі, заборонено.


2. ТЕРМІН ДІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ


2.1. Термін дії сервітуту – з дати державної реєстрації права земельних сервітутів, які виникають на підставі цього Договору і до «_____» _________ 20_____ року.3. ОБСЯГ ПРАВ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В МЕЖАХ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Протягом терміну, вказаного у пункті 2.1 цього Договору, Власник надає Сервітуарію наступні земельні сервітути:

3.1.1. право проходу по частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку до цього Договору;

3.1.2. право проїзду по частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку до цього Договору, автотранспортом.

3.2. Сфера дії земельних сервітутів поширюється виключно на частину земельної ділянки Власника, визначену додатком 1 до цього Договору. Користування Сервітуарієм іншою частиною земельної ділянки Власника забороняється.

3.3. Власник зобов'язаний:

3.3.1. не здійснювати Сервітуарію перешкод в користуванні нею земельними сервітутами на умовах цього Договору.

3.4. Власник має право:

3.4.1. тимчасово обмежувати користування Сервітуарієм сервітутами в разі, якщо це є необхідним для ліквідації, усунення наслідків аварій систем тепло-, водо-, електропостачання тощо.

3.4.2. вимагати від Сервітуарія належного виконання останньою своїх обов’язків за цим Договором.

3.4.2. на відшкодування збитків, завданих встановленням земельних сервітутів, у розмірі їх фактичної вартості.

3.5. Сервітуарій зобов'язаний:

3.5.1. дотримуватись правил добросусідства,

3.5.2. не проводити на частині земельної ділянки Власника, визначеної у додатку 1 до цього Договору, будь-якої діяльності, яка не передбачена цим договором,

3.5.3 своєчасно та в повному обсязі сплачувати Власнику плату за встановлення земельних Сервітутів,

3.5.4. не здійснювати будь-яких дій, які можуть призвести для погіршення стану земельної ділянки Власника, а також права та охоронюваним законом інтересам Власника,

3.5.5 не допускати користування земельними сервітутами з порушенням вимог стосовно цільового призначення земельної ділянки Власника;

3.5.6. не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану земельної ділянки Власника;

3.5.7. не передавати будь-яким способом земельні сервітути іншим фізичним і юридичним особам;

3.5.8. відшкодувати Власнику понесені останнім збитки в зв’язку з погіршенням якості земельної ділянки Власника в результаті своєї господарської діяльності;

3.5.9. не допускати користування земельними сервітутами з порушенням терміну їх дії;

3.5.10. користуватись земельними сервітутами способами, найменш обтяжливими для Власника;

3.5.11. про користуванні земельними сервітутами дотримуватись вимог протипожежної, екологічної санітарно-епідеміологічної безпеки, вимог щодо охорони земель, охорони праці тощо;

3.5.12. не здійснювати на земельній ділянці Власника будь-яких дій, які можуть зашкодити земельній ділянці Власника, його майну, правам та охоронюваним законом інтересам Власника;

3.5.13. негайно повідомляти Власника про всі випадки псування земельної ділянки Власника, вчинення дій, які призвели або можуть призвести до погіршення її властивостей;

3.5.14. у день припинення дії договору припинити користування сервітутами.

3.6. Сервітуарій має право:

3.6.1. користуватись земельними сервітутами на умовах, визначених цим Договором,

3.6.2. вимагати від Власника належного виконання ним свої обов’язків.


4. ПЛАТА ЗА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ4.1. За встановлення сервітутів Сервітуарій сплачує Власнику плату у розмірі ________ гривень на місяць.

4.2. Плата за встановлення сервітуту сплачується Сервітуарієм Власнику в такому порядку______________.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ5.1. За прострочення терміну внесення плати за встановлення сервітуту Сервітуарій сплачує Власнику пеню у розмірі __________________________________________________________________.
5.2. Сервітуарій зобов'язаний негайно відшкодувати всі збитки, понесені Власнику:

5.2.1. у зв’язку із накладенням на Власника контролюючими та іншими уповноваженими органами штрафів, стягнень, санкцій, пов'язаних із порушенням санітарних, пожежних, технічних, екологічних, будівельних та інших подібних вимог щодо користування земельною ділянкою Власника в разі, коли таке порушення зумовлене діяльністю Сервітуарія;

5.2.2. у зв’язку із відновленням стану земельної ділянки Власника, а також об'єктів, розташованих на цій ділянці, в разі, коли необхідність такого відновлення зумовлена невиконанням Сервітуарієм своїх обов'язків за цим Договором;

5.2.3. у зв'язку із невиконанням та/або неналежним виконанням Сервітуарієм своїх обов’язків за цим Договором.

5.3. Спори, які виникли з приводу виконання, зміни та розірвання цього Договору, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. В разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.


6. ІНШІ УМОВИ


6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Право земельного сервітуту вважається набутим Сервітуарієм з моменту державної реєстрації такого права.

6.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у 3 х примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному кожній стороні і один – органу, який буде здійснювати державну реєстрацію права земельного сервітуту.

6.4. Цей Договір припиняється:

6.4.1. В разі закінчення терміну дії земельних сервітутів;

6.4.2. В разі його дострокового розірвання за згодою сторін шляхом укладення відповідної угоди.

6.5. Додатком до цього Договору є технічна  документація  із  землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту, розроблена ____________________________.
 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


 
Власник                                                                                                 
___________________________________________
___________________________________________
 
Адреса: ___________________________________
__________________________________________
Ідентифікаційний код: ______________________
Банківські реквізити:
 
 
___________________ /_____________________/    

Сервітуарій
____________________________________________
____________________________________________
 
Адреса: ____________________________________
____________________________________________
Ідентифікаційний код: ________________________
Банківські реквізити:
 
 
____________________ /_____________________/
 

 

Завантажити у форматі .doc


 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40