Шаблони українською Договір про передачу права власності на земельну ділянку у зв’язку з добровільною відмовою від нього

Ми, громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Відчужувач», з однієї сторони, та __________, надалі іменований(а) – «Набувач», з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо «Сторона») діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про передачу права власності на земельну ділянку у зв’язку з добровільною відмовою від нього (далі – договір) про наступне. 


1. Предмет договору


1.1. За цим договором відчужувач відповідно до статті 142 Земельного кодексу України передає набувачу право власності на земельну ділянку, зазначену у пункті 1.2 цього договору.

1.2. Об`єктом права власності, яке  передається за цим договором, є земельна ділянка загальною площею _____ га (_________________ (угіддя) із цільовим призначенням ________________________, кадастровий номер ___________________________, розташована на території __________________________________ ____________________ району _________________ області (далі – земельна ділянка).
Право власності відчужувача на земельну ділянку набуто на підставі ___________________________________________________.
Земельна ділянка зареєстрована у Державному земельному кадастрі відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру ________________________________________, виданого державним кадастровим реєстратором ___________________________ управління Держземагенства України _____________________________________.
Право власності відчужувача зареєстровано у Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу __________________________________________, виданого _______________.

1.3. На земельній ділянці відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно.

1.5. Підписанням цього договору Набувач засвідчує, що йому відомий стан земельної ділянки.


2. Інші умови договору


2.1. Передача права власності за цим договором здійснюється безоплатно.

2.2. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру, зазначеного у пункті 1.2. цього договору на використання земельно ділянки встановлені наступні обмеження:
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.
Перехід права власності від відчужувача до набувача не припиняє дії обмежень у використанні земельної ділянки.

2.3. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно __________________________________________,

виданого _______________ заборони на відчуження земельної ділянки або інші обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані.

2.4. Відчужувач має право:
- отримати від набувача всю інформацію та документи, необхідні для виконання цього договору,
- вимагати від набувача виконання своїх обов’язків за цим договором,
- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.5. Набувач має право:
- вимагати від відчужувача передачі земельної ділянки за актом приймання-передачі,
- вимагати від відчужувача виконання своїх обов’язків за цим договором,
- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.6. Відчужувач зобов’язаний:
- передати набувачу земельну ділянку за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- не здійснювати перешкод у реалізації набувачем права власності на земельну ділянку після набуття останнім права власності на неї.
- нести інші обов’язки, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.6. Набувач зобов’язаний:
- прийняти від набувача земельну ділянку за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- нести інші обов’язки, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.7. Право власності за цим договором переходить до набувача після укладення цього договору, підписання сторонами акту приймання-передачі та державної реєстрації права власності відповідно до закону.

2.8. Цей договір укладений у трьох примірниках – по одному – кожній із сторін і один – нотаріусу, який посвідчує договір.

2.9. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання ними своїх обов’язків.ПІДПИСИ СТОРІН


ВІДЧУЖУВАЧ_________________________    НАБУВАЧ____________________________
 
               підпис                                                       підпис
 
Посвідчувальний напис нотаріуса


 


 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40