Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Коментовані закони Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 15. Відомості про земельні ділянки

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:

кадастровий номер;

ЗСУ: Див. коментар до статті 16.

 місце розташування;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 13.

 опис меж;

 ЗСУ: Межа земельної ділянки – це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затверджена наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376.

площа;

ЗСУ: Геодезична площа земельної ділянки – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі. Вимірюється у квадратних метрах або гектарах.

 міри ліній по периметру;

 ЗСУ: Периметр — це сумарна довжина ліній, які обмежують земельну ділянку на поверхні Землі. Вимірюється у метрах.

 координати поворотних точок меж;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 8.

 дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 8.

 дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;

 ЗСУ: Див. коментар до підпункту «ж» частини 1 статті 13.

 відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;

 ЗСУ: Див. коментар до частини 1 статті 10.

 цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);

 ЗСУ: Класифікація видів цільового призначення земель затверджена наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548. Див. також коментар до частини «д» пункту 1 статті 13.

 склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;

 ЗСУ: Угіддя в межах земельної ділянки із зазначенням контурів будівель і споруд зазначаються на її кадастровому плані.

Класифікація земельних угідь в Україні здійснюється відповідно до наказу Держкомстату України від 05.11.1998 № 377 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)», а також ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) «Землі. Терміни та визначення».

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (ДК БС) затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.

 відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;

 ЗСУ: Межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земель (охоронних зон навколо об’єктів природно-заповідного фонду, культурної спадщини, транспорту, зв’язку, енергетики, гідрометеорологічної діяльності, геодезичних пунктів, інженерних комунікацій, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, прикордонної смуги, зон особливого режиму забудови, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, берегових смуг водних шляхів, смуг відведення каналів, зон радіоактивного забруднення, зон надзвичайних екологічних ситуацій тощо), позначаються на кадастрових планах земельних ділянок.

Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок затверджений наказом Держкомзему від 29.12.2008 № 643.

Див. також коментар до пункту 1 статті 10.

 відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

 ЗСУ: Межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія сервітуту або договору суборенди земельної ділянки мають позначатися на кадастровому плані.

Згідно статті 98 Земельного кодексу України, право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:

 • §право проходу та проїзду на велосипеді;
 • §право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
 • §право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
 • §право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;
 • §право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
 • §право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
 • §право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
 • §право прогону худоби по наявному шляху;
 • §право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
 • §інші земельні сервітути.

Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут). Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки.

Згідно статті 8 Закону України «Про оренду землі», орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

нормативна грошова оцінка;

 ЗСУ: Див. коментар до частини «є» пункту 1 статті 12.

 інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.

 ЗСУ: Підставою для внесення інформації до Державного земельного кадастру є, перш за все, документація із землеустрою та оцінки земель.

Перелік основних видів документації із землеустрою визначено статтею 25 Закону України «Про землеустрій»:

 • §загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;
 • §схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;
 • §проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
 • §проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • §проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
 • §проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • §проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
 • §проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 • §проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 • §робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою);
 • §технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • §технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
 • §спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.

Згідно статті 20 Закону України «Про оцінку земель», за результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Варто відзначити, що розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

2. Відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників (користувачів), зазначену в частині другій статті 30 цього Закону, зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 ЗСУ: Інформація про власників (користувачів) вноситься до Державного земельного кадастру за результатами інформаційного обміну органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 118.

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40