Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки

1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.

ЗСУ: Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці».

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти робочих днів. Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку.

Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник (уповноважена ним особа) або розробник документації із землеустрою, якщо інше не передбачено договором, подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:

 • §заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
 • §копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою – також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;
 • §документацію із землеустрою;
 • §файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі – обмінний файл), який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог, установлених Держземагентством;
 • §копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера – для юридичної особи;

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою – також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку. У разі подання документів розробником документації із землеустрою він додатково подає договір.

Забороняється вимагати подання інших документів та відомостей.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

Територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, перевіряє: документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою; дані обмінного файла – документації із землеустрою; дані про земельну ділянку – черговому кадастровому плану.

За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:

 • §у разі відповідності даних визначає кадастровий номер земельної ділянки та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;
 • §складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла;
 • §передає до державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" – адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв'язку.

Адміністратор автоматизованої системи здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів:

1) перевірку обмінного файла щодо:

 • §відповідності вимогам, установленим до його структури, змісту та формату;
 • §відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;
 • §відповідності структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти;
 • §відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;

2) процедуру приймання обмінного файла;

3) внесення даних обмінного файла до автоматизованої системи, – у разі відсутності зауважень до обмінного файла;

4) внесення даних про результати перевірки обмінного файла до складеного територіальним органом Держземагентства протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства.

Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора автоматизованої системи протоколу проведення перевірки:

1) у разі відсутності в протоколі проведення перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла – не пізніше наступного робочого дня робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;

2) повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки. У разі наявності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла документація із землеустрою повертається без позначки.

У протоколі проведення перевірки зазначаються дата та номер протоколу проведення перевірки; обліковий номер заяви і документації із землеустрою; вид та найменування документації із землеустрою; прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи або серію, номер паспорта – для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби; найменування набувача права на земельну ділянку, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер – для юридичної особи; категорія земель; цільове призначення земельної ділянки; місце розташування земельної ділянки; визначений кадастровий номер земельної ділянки; відомості про розробника документації із землеустрою; відомості про відповідність документації із землеустрою – умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою, даних обмінного файла – документації із землеустрою, даних про земельну ділянку – черговому кадастровому плану, обмінного файла – вимогам до його структури, змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки, відповідність структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти, відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки; викопіювання з чергового кадастрового плану; загальний висновок щодо результатів проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла; дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення); прізвища, ініціали та посади осіб, що провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла.

Протокол проведення перевірки підписується посадовою особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою.

Розгляд доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється територіальним органом Держземагентства протягом чотирьох робочих днів з дня надходження документів, шляхом перевірки стану врахування заявником зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки. В такому разі новий обліковий номер документації із землеустрою не присвоюється.

У разі коли заявник врахував зауваження, територіальний орган Держземагентства:

 • §визначає кадастровий номер земельної ділянки та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки (якщо цього не було зроблено раніше);
 • §робить на протоколі проведення перевірки позначку “Зауваження виправлено”, зазначає дату її проставлення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом;
 • §передає через засоби електрозв'язку до державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” – адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та електронне (цифрове) зображення протоколу проведення перевірки з позначкою про врахування зауважень для внесення зазначеним підприємством протягом одного робочого дня даних обмінного файла до автоматизованої системи та повідомлення про це через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства;
 • §робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку із зазначенням кадастрового номера, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом (виправлення у такій позначці не допускаються);
 • §повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки з позначкою “Зауваження виправлено” із зазначенням дати, прізвища та ініціалів посадової особи, що зробила таку позначку і засвідчила її підписом.

У разі коли зауваження заявником не враховані, територіальний орган Держземагентства повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою без позначки та протокол проведення перевірки з письмовим обґрунтуванням причин такого повернення.

У разі коли зазначені у протоколі проведення перевірки зауваження не враховані протягом року з моменту його складення, визначений кадастровий номер анулюється.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Поземельній книзі в установленому порядку.

Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги.

У разі коли під час погодження та затвердження документації із землеустрою виникла потреба у внесенні змін до відомостей про земельну ділянку, внесених до автоматизованої системи, визначений кадастровий номер анулюється. Анульований кадастровий номер не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.

Окремий порядок встановлено для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом двадцяти чотирьох робочих днів.

Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки та копії:

 • §документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження;
 • §документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
 • §копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера – для юридичної особи.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.

Територіальний орган Держземагентства розглядає протягом трьох робочих днів подані документи та:

1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою та відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:

 • §визначає кадастровий номер земельної ділянки;
 • §робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;
 • §створює електронне (цифрове) зображення поданих документів і документації із землеустрою та передає їх адміністратору автоматизованої системи через засоби електрозв'язку;

2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються як для новоствореної земельної ділянки.

Адміністратор автоматизованої системи протягом 15 робочих днів з дня надходження документів:

 • §формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;
 • §перевіряє кадастровий номер земельної ділянки;
 • §складає в електронній формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки в частині відповідності даних;
 • §передає до територіального органу Держземагентства обмінний файл та протокол проведення його перевірки через засоби електрозв'язку.

Територіальний орган Держземагентства протягом п'яти робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки:

1) перевіряє відповідність даних обмінного файла – документації із землеустрою; даних про земельну ділянку – черговому кадастровому плану;

2) вносить дані про результати перевірки до складеного адміністратором автоматизованої системи протоколу проведення перевірки;

3) у разі відсутності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла:

 • §присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку;
 • §повідомляє адміністратора автоматизованої системи про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи;
 • §робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, документах, що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь тощо, позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та присвоєння, внесення даних до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;
 • §видає витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера в установленому порядку та надає його власнику (користувачу) у день звернення разом з протоколом проведення перевірки.

У разі невідповідності даних, територіальний орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки.

2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.

 ЗСУ:Кадастровий номер земельної ділянки виконую функцію її ідентифікатора – унікальної ознаки, яка служить для виокремлення ділянки та її атрибутів у реєстрах, базах даних, інформаційних системах тощо.

 3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.

 ЗСУ:Коментована норма встановлює правило єдності методичних та технічних підходів щодо здійснення кадастрової нумерації земельних ділянок на всій території України. Необхідність такого правила випливає із принципу єдності методології ведення Державного земельного кадастру по всій території України.

В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Кадастровий номер земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.

У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується.

Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держземагентства.

 4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

 ЗСУ: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 749, кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де

КОАТУУ – десятизначний код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96, останніми двома цифрами якого є нулі;

НКЗ – двозначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об'єкта адміністративно-територіального устрою становить 99);

НКК – тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999);

НЗД – чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.

Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:

 • §індексної кадастрової карти;
 • §чергового кадастрового плану;
 • §даних, що містяться у автоматизованій системі;
 • §відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки;
 • §документації із землеустрою, що містить графічне зображення земельної ділянки.

5. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних ділянок.

 ЗСУ:Зважаючи на важливість застосування кадастрового номеру для однозначної ідентифікації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, а також у зв’язку із неприпустимістю прийняття органами влади рішень щодо земельних ділянок без їх належної персоніфікації як об’єктів цивільних правовідносин, коментована норма встановлює правило обов’язковості зазначення у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних ділянок, кадастрових номерів відповідних ділянок.

Рішення органів влади, що прийняті із порушенням цієї норми, слід розглядати як нікчемні та такі, що не матимуть правових наслідків.

 6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.

 ЗСУ: Коментована норма містить правило, згідно якого скасування кадастрового номеру можливе виключно у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки, чим підтверджується важливість кадастрового номера як унікального атрибуту земельної ділянки.

Зміна власника чи користувача земельної ділянки не потребує повторного присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

 7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.

 ЗСУ: Коментована норма вказує, що скасовані кадастрові номери земельних ділянок не повинні використовуватися повторно і мають отримати статус архівних. Це необхідно для уникнення плутанини під час ведення державної реєстрації земельних ділянок та однозначної ідентифікації, в тому числі, земельних ділянок, реєстрація яких була скасована і які зникли як об’єкти цивільних правовідносин.

 8. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює правило безперервності зберігання інформації про скасовані кадастрові номери земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. Це дозволить, серед іншого, надавати за допомогою Державного земельного кадастру інформацію ретроспективного характеру.

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2020 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.