Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки

 

 


        1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

 

 ЗСУ: Поземельна книга – це документ, який є складовою частиною Державного земельного кадастру та містить відомості про земельну ділянку, обмеження на використання земельної ділянки, суб'єктів прав на земельну ділянку та правовстановлюючі документи, а також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове призначення, склад земельних угідь. Поземельна книга є власністю держави.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється шляхом відкриття на неї Поземельної книги. Порядки ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021.

Поземельна книга має формат А4 (210 х 297 міліметрів). Територіальний орган Держземагентства забезпечує зберігання поземельних книг з метою запобігання їх викраденню, втраті, знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію зберігання поземельних книг несе керівник територіального органу Держземагентства згідно із законодавством. Поземельні книги зберігаються довічно.

Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру земельної ділянки. Інструкція з внесення відомостей до Поземельної книги затверджується Держземагентством.

У даний час, Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну ділянку:

у паперовому вигляді - територіальними органами Держземагентства;

в електронному вигляді - операторами - структурними підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", яке є адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система), формують з її використанням аркуші Поземельної книги та аркуші витягів з неї, перевіряють результати робіт із землеустрою в електронному вигляді, дані про які містяться в файлі обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл).

Автоматизована система є інформаційною системою, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, а також про кількісний облік земель та їх якість.

Поземельна книга у паперовому вигляді зберігається у територіальному органі Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки.

Поземельна книга в електронному вигляді ведеться у складі автоматизованої системи та формується на підставі даних обмінного файла та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих від територіальних органів Держземагентства.

До Поземельної книги в електронному вигляді додається електронне (цифрове) зображення документів, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї, державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою (далі - державний акт).

Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів, які формуються з використанням автоматизованої системи.

До Поземельної книги в паперовому вигляді додаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї.

Одночасно з внесенням відомостей до Поземельної книги робляться записи у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

Поземельна книга вважається відкритою після зазначення кадастрового номера земельної ділянки і дати її відкриття на титулі Поземельної книги, що завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держземагентства.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки.

Відомості із зазначенням дати вносяться до розділів Поземельної книги у паперовому вигляді посадовою особою територіального органу Держземагентства, яка має вищу освіту за спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" і уповноважена в установленому Держземагентством порядку вести державний реєстр земель на рівні району, міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя.

Записи до розділів Поземельної книги вносяться державною мовою розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного кольору. На підтвердження кожного запису в Поземельній книзі формується з використанням автоматизованої системи аркуш Поземельної книги, який засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства. Не завірений підписом і не скріплений печаткою запис вважається недійсним.

Структура Поземельної книги в електронному вигляді, форма передачі відомостей територіальними органами Держземагентства операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних органів Держземагентства та операторів під час її ведення затверджуються Держземагентством.

Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей поземельних книг у паперовому та електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держземагентства, відповідального за ведення державного реєстру земель.

У разі зміни меж, поділу земельної ділянки або об'єднання кількох земельних ділянок Поземельна книга на кожну земельну ділянку закривається із зазначенням дати її закриття на титулі Поземельної книги, що засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства.

У разі втрати Поземельної книги:

у паперовому вигляді - відновлення здійснюється за даними її електронного вигляду;

в електронному вигляді - відновлення здійснюється за даними резервної копії бази даних автоматизованої системи, а у разі її відсутності - за її даними у паперовому вигляді.

 

2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі.

 

Коментована норма встановлює загальне правило щодо ділянок здійснення державної реєстрації земельних ділянок за місцем їх розташування відповідним державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу.

Див. додатково коментар до статті 6.

 

3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

 

За загальним правилом, державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявницьким принципом за бажанням заінтересованої особи. Коментована стаття містить вичерпний перелік осіб, котрі мають право подавати заяви про державну реєстрацію земельних ділянок.

У даний час зразок заяви є наступним:

 

=====================================================

___________________________________________

(назва територіального органу Держкомзему)

____________________________________________

 (П.І.Б фізичної особи/найменування юридичної

особи - набувача земельної ділянки)

____________________________________________

(назва, серія, номер документа, що посвідчує фізичну

особу набувача земельної ділянки або свідоцтва

про реєстрацію юридичної особи)

__________________________________________

(місце проживання фізичної

особи або місцезнаходження

юридичної особи)

___________________________________________

(ідентифікаційний номер(код) або податковий номер)

__________________________________________

 (ПІБ представника набувача земельної ділянки

у разі наявності)

____________________________________________

 (назва, серія, номер документа, що підтверджує

повноваження представника у разі наявності

представника)

____________________________________________

 (номер контактного телефону заявника)

 

ЗАЯВА

про державну реєстрацію земельної ділянки та державного акта

або договору оренди земельної ділянки

 

Відповідно до Земельного кодексу України та Постанови «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі» та на підставі ___________________________________________________________________________

(відомості про підставу виникнення права)

___________________________________________________________________________

 (найменування органу, яким прийнято документ

___________________________________________________________________________

 дата прийняття, номер документа)

прошу надати послуги з реєстрації земельної ділянки та ___________________________

 (назва документ, що реєструється)

для________________________________________________________________________

  (ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи – набувача земельної ділянки)

___________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

площею _______ га, яка розташована за адресою: _______________________________

визначений кадастровий номер земельної ділянки: _______________________________

 

вид обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки ______________________

встановлені ________________________________________________________________

(відомості про документ, що посвідчують обмеження (обтяження)

___________________________________________________________________________

(найменування органу, яким прийнято документ, дата прийняття, номер)

 

Додаткові відомості _________________________________________________________

 

Додатки до заяви (наявні відмітити):

 

□ копія документа, що посвідчує особу
□документ, що посвідчує повноваження діяти 
 від імені особи
□копія реєстраційного номера облікової картки 
платника податків/ідентифікаційного номера/коду
□ технічна документація із землеустрою щодо 
складання документа, що посвідчує право
на земельну
ділянку з рішенням органу виконавчої влади
чи органу місцевого самоврядування про надання або
передачу земельної ділянки у власність/користування
або на умовах оренди без зміни її цільового призначення
□проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з рішенням органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування про надання
або передачу земельної ділянки у власність/користування
або на умовах оренди із зміною її цільового призначення
 
□ технічна документація із землеустрою 
щодо складання документів,
що посвідчує право власності/користування
на земельну ділянку,
при поділі чи об’єднані земельних ділянок
□ договір оренди земельної ділянки
□ копія документ, що підтверджує 
право спадкоємця
на земельну ділянку
□копія документа про внесення плати 
за надання послуг
□ рішення суду, що набрало законної сили
□ цивільно-правовий договір про 
відчуження земельної ділянки
 

 

 

Заявник:      ________________                      _____________    “___” _____________ 20__ р.

(П.І.Б.)                                                      (підпис )

           

Заяву прийняв:

 

__________                     ___________       _______________

 (посада)  (підпис)                                                                          (ініціали та прізвище)

 

Дата прийняття заяви: “____”_____________ 20__ p.

                                                   
                                                   

 

 

Обліковий номер заяви: ЗВ-

 

=====================================================

 

У перспективі, форма заяви має бути встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;

документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

 

Коментована норма встановлює вичерпний перелік документів, що мають подаватися для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору.

Варто відзначити, що до заяви, крім оригіналу документації із землеустрою у паперовому та електронному вигляді, має бути також доданий документ про оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Порядок надання послуг з державної реєстрації земельних ділянок також врегульовується Законом України «Про адміністративні послуги».

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 врегульовано порядок надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг, а також розмір плати за них.

Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи та копії платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

Держземагентство та його територіальні органи залучають у разі неможливості виконання окремих етапів надання послуг самостійно до їх виконання державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" для:

 • §державної реєстрації земельної ділянки;
 • §державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;
 • §державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину;
 • §державної реєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки;
 • §державної реєстрації договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
 • §державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення);
 • §заміни державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 або видачі державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого);
 • §видачі витягу з Поземельної книги;
 • §перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).

Оплата робіт зазначеного підприємства проводиться на рівні собівартості послуг, яка визначається відповідно до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66.

Плата за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг щодо державної реєстрації земельних ділянок у 2012 році скасована, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 808 від 06.08.2012.

Заявнику надається право подати заяву з доданими документами надається особисто, з уповноваженою ним особою або надіслати заяву поштою.

Передача заяви із документами поштою здійснюється цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відправка цінного листа передбачає наступні етапи:

 • §знайти будь-яке поштове відділення та принести до нього заяву з документами, які потрібно надіслати;
 • §підібрати конверт, що відповідає розміру документів (мінімальний розмір листа: 110 х 220 міліметрів або 114 х 162 міліметрів, максимальний розмір: 229 х 324 міліметрів);
 • §слід попросити працівників пошти зважити лист – вага відправлення не повинен перевищувати 100 грам;
 • §конверт слід підписати (необхідно вказати точні адреси та прізвища, імена, по батькові відправника та одержувача; у лівому верхньому кутку конверта необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові відправника (найменування юридичної особи), його індекс та поштову адресу; у правому нижньому кутку конверта слід вказати найменування територіального органу Держземагентства, що має здійснити державну реєстрацію земельної ділянки, його адресу, в тому числі поштовий індекс);
 • §у правому верхньому куті на конверті слід вказати суму, в яку оцінюється лист (вартість документації із землеустрою за договором на проведення відповідних робіт) – у разі втрати або пошкодження листа відправнику виплатять компенсацію (від оголошеної цінності залежить розмір оплати за відправлення листа);
 • §заповнення опису (слід перерахувати всі документи, які відправляються – найменування, дату написання або інші характерні ознаки, за якими можна буде їх відрізнити; також необхідно вказати загальну цінність цих документів (вона повинна збігатися з тією, яку вказали на конверті) і поставити підпис відправника внизу опису; опис заповнюється у двох примірниках);
 • §не запечатаний лист з описами і документами передається працівникові пошти – після передачі працівник пошти ставить печатку на обидва примірника опису, один примірник передається відправнику, а другий вкладається в лист і конверт запечатується;
 • §слід оплатити пересилання листа (після оплати слід забрати касовий чек та зберігати до моменту доставки листа адресату) – з цього моменту лист з оголошеною цінністю буде вважатися прийнятим до пересилання.

Адреса на конверті пишеться в зворотному порядку: спочатку вулиця, будинок, потім місто. Слід розбірливо і чітко вказувати поштовий індекс одержувача – це допомагає значно прискорити доставку листа.

 

5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

 

Див. коментар до статті 22.

 

за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

 

Коментована норма визначає порядок дії державного кадастрового реєстратора підчас розгляду заяви про державну реєстрацію земельної ділянки. На протязі 14 днів після одержання заяви він зобов’язаний, по-перше, здійснити перевірку відповідності поданих документів вимогам законодавства і, перш за все, Закону України «Про Державний земельний кадастр» та прийнятим у його розвиток нормативно-правовим актам, а також прийняти рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або мотивовану відмову у державній реєстрації.

 

6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

 

Коментована норма містить вичерпний перелік підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки. Відмова у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки з інших, ніж зазначені нижче, причин заборонена.

 

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

 

Див. коментар до статті 6 та пункту 2 цієї статті.

 

подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

 

Див. коментар до пункту 4 цієї статті.

 

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

 

Див. коментар до статті 22.

 

знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

 

У разі, якщо кадастрові зйомки при підготовці документації із землеустрою під час формування земельної ділянки, що реєструється, або земельних ділянок, що вже зареєстровані, здійснені неякісно, може виникнути ситуація, коли при спробі реєстрації нових земельних ділянок їх межі будуть накладатися на межі вже зареєстрованих ділянок.

Реєстрація нових земельних ділянок у цьому випадку унеможливлюється до виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (див. коментар до статті 37), або до виправлення документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки, яка подана на державну реєстрацію.

 

7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

 

У разі якщо земельна ділянка, що підлягає реєстрації, розташована на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора, реєстратор, якому була подана заява, має вказати заявнику точне найменування та адресу того територіального органу земельних ресурсів, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації зазначеної земельної ділянки

Див. також коментар до статті 6 та пункту 2 цієї статті.

 

8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

 

Головним документом, що підтверджує завершення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, а саме:

 • §кадастровий номер;
 • §площа;
 • §місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця);
 • §склад угідь;
 • §цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
 • §нормативна грошова оцінка;
 • §відомості про обмеження у використанні земельної ділянки;
 • §відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 • §кадастровий план земельної ділянки;
 • §дата державної реєстрації земельної ділянки;
 • §інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей;
 • §інформація про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • §дані про бонітування ґрунтів.

Видача витягу при первинній реєстрації земельної ділянки має здійснюватися без справляння плати.

 

9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

 

Див. коментар до статті 16.

 

10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:

поділу чи об'єднання земельних ділянок;

якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.

 

Коментована норма встановлює вичерпний перелік підстав, згідно яких державний кадастровий реєстратор може прийняти рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки. Таким підставами є поділ чи об’єднання земельної ділянки (див. коментар до пункту 1 статті 21), або відсутність протягом одного року рішень щодо державної реєстрації речового права на земельну ділянку з вини заявника (у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

 

11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.

 

Коментована норма встановлює загальне правило щодо обов’язку державного кадастрового реєстратора поінформувати заявника, який зареєстрував земельну ділянку, але не забезпечив реєстрацію прав на неї, про скасування державної реєстрації земельної ділянки у десятиденний термін після прийняття відповідного рішення.

 

 

 

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.