Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру...

Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, а також перелік відомостей, обмін якими може здійснюватися в порядку такої взаємодії.

ЗСУ: Коментована норма встановлює загальне правило, згідно якого порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами має встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

У даний час постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 затверджено Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами. Цей Порядок встановлює механізм обміну інформацією між суб'єктами інформаційного обміну з метою формування інтегрованого інформаційного простору як складової частини державних інформаційних ресурсів.

Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури та Держземагентство і його територіальні органи (далі - органи земельних ресурсів). Під час обміну інформацією використовуються інформаційні ресурси відповідних суб'єктів інформаційного обміну. Інформація, що використовується суб'єктами інформаційного обміну для виконання встановлених функцій, представляється у графічному та описовому вигляді.

Інформаційні ресурси відповідних суб'єктів інформаційного обміну формуються:

1) спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на:

 • державному рівні;
 • рівні Автономної Республіки Крим та обласному рівні;
 • районному рівні, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя;

2) органами земельних ресурсів на відповідних рівнях, визначених законодавством.

Перелік даних, порядок формування запиту на інформацію, порядок та структура формування відповіді, встановлення форми обміну інформацією, визначення обмінного формату даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедура взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог обміну інформацією визначаються спільним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Держземагентства.

Обмін інформацією здійснюється шляхом:

1) прямої передачі:

 • аналогових документів (довідка, опис, таблиця, картографічні та геодезичні матеріали);
 • окремих файлів на електронних носіях;

2) передачі комунікаційними каналами:

 • файлової інформації електронною поштою;
 • на правах прямого доступу до даних в обмінному форматі розділу інформації інтегрованого використання відповідних баз даних.

Обмін інформацією здійснюється на безоплатній основі.

Суб'єктами інформаційного обміну є:

 • на центральному рівні - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Держземагентство;
 • на регіональному рівні - спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим та областей і відповідні територіальні органи Держземагентства;
 • на базовому рівні - спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення і відповідні територіальні органи Держземагентства.

Взаємовідносини між суб'єктами інформаційного обміну щодо обміну інформацією регламентуються спільним наказом та іншими нормативно-правовими актами.

Обмін інформацією здійснюється щодо відповідних геопросторових даних, які необхідні для виконання покладених на суб'єктів інформаційного обміну функцій.

Обмін здійснюється у форматі запит/відповідь шляхом надання відповідної інформації на аналогових та/або електронних носіях, а також комунікаційними каналами з дотриманням вимог законодавства про інформацію.

Для організації обміну інформацією містобудівного кадастру та державного земельного кадастру суб'єкти інформаційного обміну визначають відповідальних осіб та повідомляють про них іншій стороні інформаційного обміну на відповідному рівні. Відповідальні особи здійснюють контроль та несуть відповідальність за підготовку запитів, своєчасне надання інформації та її коректність, відповідність і повноту, а також здійснюють контроль за правомірністю подання запитів.

Подання запиту на інформацію на аналоговому та/або електронному носії та її отримання організовується відповідним суб'єктом інформаційного обміну шляхом доставки запиту та матеріалів визначеним суб'єктом інформаційного обміну кур'єром, поштою або електронною поштою у встановленому порядку.

Запит на інформацію на аналоговому та/або електронному носії подається суб'єктом інформаційного обміну до іншого учасника обміну на відповідному рівні інформаційного обміну разом із супровідним листом, що має реєстраційний номер і підпис керівника суб'єкта інформаційного обміну.

Запит на інформацію та відповідь суб'єктами інформаційного обміну здійснюється електронною поштою за відповідними формами та супроводжується необхідним підтвердженням.

Запит на інформацію та відповідь на правах прямого доступу до даних в обмінному форматі розділу інформації інтегрованого використання відповідних баз даних суб'єктами інформаційного обміну здійснюється комунікаційними каналами відповідно до законодавства.

Суб'єкти інформаційного обміну ведуть облік запитів та відповідей з надання інформації у встановленому порядку залежно від форми обміну інформацією.

Відповідь на запит суб'єктів інформаційного обміну за безпосереднім зверненням та/або електронною поштою надається протягом трьох днів з моменту надходження такого запиту.

Інформаційний обмін у форматі запит/відповідь комунікаційними каналами на правах прямого доступу, який організовується програмним забезпеченням системи управління базами даних, здійснюється суб'єктами інформаційного обміну за технологією on-line відповідно до встановленого суб'єктами інформаційного обміну розподіленого доступу програмного забезпечення системи управління базами даних.

Кожна передача інформації на аналоговому та/або електронному носії організовується замовником шляхом доставки матеріалів визначеним суб'єктом інформаційного обміну кур'єром або поштою разом із супровідним листом, що має реєстраційний номер і підпис керівника суб'єкта інформаційного обміну.

Під час відповіді на запит суб'єкти інформаційного обміну повинні забезпечити надання повної актуалізованої інформації.

У процесі інформаційного обміну суб'єкти інформаційного обміну здійснюють контроль за інформацією щодо:

 • коректності інформації наданому запиту;
 • відповідності інформації встановленому переліку інформаційного обміну;
 • повноти інформації за складовими частинами її представлення.

За результатами перевірки інформації суб'єкт інформаційного обміну надає протягом одного дня доступними засобами передачі іншій стороні підтвердження за встановленою формою про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

Суб'єкт інформаційного обміну під час отримання повідомлення про неприйняття інформації протягом одного дня розглядає обґрунтування щодо її відхилення та у разі обґрунтованості претензій усуває недоліки та організовує передачу скоригованої інформації замовнику шляхом доставки матеріалів установленими суб'єктами інформаційного обміну каналами.

Розділ інформації інтегрованого використання відповідних баз даних суб'єкти інформаційного обміну формують у прийнятому узгодженому обмінному форматі даних згідно з прийнятими суб'єктами інформаційного обміну системами класифікації та кодування такої інформації.

Для забезпечення уніфікованої обробки інформації суб'єкти інформаційного обміну здійснюють обмін власних систем класифікації та кодування. У разі внесення змін до них, у тому числі викладення їх у новій редакції, суб'єкти інформаційного обміну повідомляють іншій стороні не пізніше ніж за п'ять днів до введення їх у дію.

За необхідності подання запиту на інформацію, що стосується території іншої адміністративно-територіальної одиниці, запит подається та отримується відповідь від органу вищого рівня.

Суб'єкти інформаційного обміну вищого рівня за потреби можуть подавати запит та отримувати відповідь від суб'єктів нижчого рівня безпосередньо.

Отримана суб'єктами інформаційного обміну інформація використовується для забезпечення розроблення галузевих похідних матеріалів відповідно до визначених функцій з обов'язковим посиланням на джерело отриманої інформації та не може окремо передаватися на запит юридичних і фізичних осіб.

Суб'єкти інформаційного обміну відповідно до функціонального призначення відповідають за формування та використання галузевих інформаційних ресурсів, у тому числі похідних, що розробляються за отриманою інформацією.

Суб'єкти інформаційного обміну як утримувачі галузевих інформаційних ресурсів відповідно до їх компетенції створюють умови для надання користувачам повної та достовірної похідної інформації відповідно до законодавства.

Суб'єкти інформаційного обміну надають користувачам інформацію галузевих інформаційних ресурсів за окремими запитами відповідно до встановлених форм надання запитів та отримання відповідей.

Перелік інформації та послуг з інформаційного забезпечення, відомості про порядок та умови її отримання надаються всім користувачам безоплатно.

Надання користувачам інформації галузевих інформаційних ресурсів здійснюється на безоплатній основі відповідно до законодавства.

Інформація, що надається на запит суб'єкта інформаційного обміну, є інформацією для формування галузевої похідної інформації відповідно до функціонального призначення. Отримання, використання і зберігання такої інформації здійснюється згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів.

Під час інформаційної взаємодії суб'єктів інформаційного обміну сторони здійснюють організаційно-технічні заходи відповідно до рівня конфіденційності інформації та законодавства щодо забезпечення захисту даних. Суб'єкти інформаційного обміну гарантують використання отриманої інформації виключно із службовою метою.

Суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірної інформації. Суб'єкти інформаційного обміну утримуються від дій, що суперечать положенням порядку обміну та перешкоджають досягненню поставленої у ньому мети, а також можуть завдати шкоди іншому суб'єкту інформаційного обміну.

Суб'єкти інформаційного обміну зобов'язуються без зволікань інформувати один одного про обставини, які мають значення для виконання вимог порядку обміну.

Спірні питання, що пов'язані із застосуванням або тлумаченням положень порядку обміну, вирішуються шляхом консультацій та переговорів суб'єктами інформаційного обміну.

У разі неможливості врегулювати спірні питання шляхом консультацій та переговорів суб'єкти інформаційного обміну врегульовують їх відповідно до законодавства.

 

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.