Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

             1. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

ЗСУ: Коментована норма визначає форми надання земельно-кадастрової інформації державними кадастровими реєстраторами.

 витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 8 статті 24.

довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

ЗСУ: Довідка – це документ, який містить опис та підтвердження певних юридичних або технічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставини про діяльність установ, організацій.

Реквізитами довідки, як правило, є: адресат; назва документа; дата; місце складання документа; заголовок до тексту; текст довідки; посада, підпис, ініціали і прізвище особи, яка підписала довідку; відбиток печатки.

Наразі форма довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), нормативно не встановлена.

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

 ЗСУ: Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1344.

 Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання.

ЗСУ: Доступ до бази даних Державного земельного кадастру в режимі читання надається після ідентифікації користувача у автоматизованій системі і здійснюється користувачами шляхом використання індивідуального пакета користувача (спеціалізованого програмного забезпечення) та каналів електрозв’язку (в т.ч. мережі Інтернет) для доступу до відомостей Державного земельного кадастру.

Вхід користувача до бази даних Державного земельного кадастру в режимі читання повинен фіксуватися відповідними програмними засобами, якими реєструються:

особа користувача;

дата та час доступу до бази даних Державного земельного кадастру;

значення параметрів запитів до бази даних Державного земельного кадастру.

 Доступ до Державного земельного кадастру надається банкам та особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює правило щодо спрощення доступу до Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для таких категорій користувачів:

 • банкам – юридичним осамб, які на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги, відомості про які внесені до Державного реєстру банків (згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність»);
 • особам, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою (див. наказ Держкомзему від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт»);
 • особам, які отримали ліцензії на проведення землеоціночних робіт (див. наказ Держкомзему від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт»);
 • особам, які отримали ліцензії на проведення земельних торгів (див. наказ Держкомзему від 08.10.2010 № 724 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів»).

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 8 статті 24.

 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий Державним кадастровим реєстратором будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті).

 ЗСУ: Зважаючи на те, що відомості Державного земельного кадастру у електронному вигляді підлягають зберіганню у централізованому сховищі даних, кожний державний кадастровий реєстратор будь-якого територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у районі (місті) повинен мати можливість надавати витяги про будь-яку зареєстровану у Державному земельному кадастрі земельну ділянку.

 При здійсненні нотаріальних дій видача витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється також нотаріусами. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ЗСУ: Коментована норма встановлює правило щодо спрощення доступу до Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для такої категорії користувачів як нотаріус – громадянина України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю (згідно Закону України «Про нотаріат»).

При вчиненні правочину щодо земельної ділянки особа, визначена у частині п'ятій цієї статті, може отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у Державного кадастрового реєстратора або доручити отримати цей витяг нотаріусу.

 ЗСУ: Коментована норма надає можливість нотаріусам одержувати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку у Державного кадастрового реєстратора за дорученням:

 • власника (власників) та користувача земельної ділянки або уповноважених ними осіб;
 • спадкоємців (правонаступників – для юридичних осіб) осіб або уповноважених ними осіб;
 • особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважених ними осіб;
 • органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації їх повноважень, визначених законом;
 • осіб, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт.

2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

ЗСУ: Див. коментар до статті 25.

 Отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов'язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів).

 ЗСУ: Згідно Глави 16 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Таким чином, будь-який правочин щодо земельної ділянки, в тому числі відчуження (купівля-продаж, дарування, міна тощо) або передача земельної ділянки у користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис, сервітут тощо) має супроводжуватися отриманням витягу із Державного земельного кадастру.

 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.

 ЗСУ: З метою попередження ускладнень при укладанні правочинів із земельними ділянками, коментована норма встановлює правило, за яким витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку має видаватися заявнику в день надходження заяви.

 3. Відомості Державного земельного кадастру надаються на платній основі, крім випадків, визначених цим Законом.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює загальне правило щодо платності надання витягів із Державного земельного кадастру, крім випадків прямо передбачених Законом України «Про Державний земельний кадастр» (наприклад, при первинній державній реєстрації земельної ділянки). Це правило необхідне для недопущення зловживання адміністративними послугами недобросовісними користувачами, шляхом надсилання величезної кількості запитів.

 Для здійснення повноважень, визначених законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, на безоплатній основі.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює загальне правило щодо безоплатності доступу до відомостей і документів Державного земельного кадастру для органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території.

 Державний кадастровий реєстратор, який здійснює ведення Державного земельного кадастру, одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки надає відповідному органу місцевого самоврядування, місцевій державній адміністрації інформацію про:

державну реєстрацію земельної ділянки (дату державної реєстрації, орган, що здійснив таку реєстрацію);

кадастровий номер, площу, місце розташування земельної ділянки;

кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки в електронній (цифровій) формі.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює загальне правило щодо інформування державним кадастровим реєстратором відповідних органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій про факти державної реєстрації земельних ділянок на відповідній території.

4. Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ЗСУ: Порядок користування відомостями та документами Державного земельного кадастру у даний час не встановлено Кабінетом Міністрів України. В той же час, постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 встановлено такі платні послуги Держземагентства України та його територіальних органів як:

 • видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою (за один аркуш формату А4 – 59 грн.; за один аркуш формату А3 – 71 грн.; за один аркуш формату А2 – 83 грн.; за один аркуш формату А1 – 95 грн.; за один аркуш формату А0 – 107 грн.; в електронній формі – 20 грн.);
 • видача відомостей про межі земельної ділянки (виписка даних на межовий знак) – 20 грн.;
 • видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь – 288 грн.;
 • видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (для суб'єктів господарювання – 70 грн.; для громадян – 32 грн.);
 • видача довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем) – 21 грн.;
 • видача довідки про 1 кв. метр земельної ділянки та 1 гектар сільськогосподарських угідь, на які не оформлене право власності або користування – 30 грн.

5. На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

власник (власники) та користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;

спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) осіб, зазначених в абзаці другому цієї частини, або уповноважені ними особи;

особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;

органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом;

особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює коло осіб, що мають право на отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

З метою дотримання правил добросусідства особа, якій належить речове право на земельну ділянку, має право на отримання відомостей про земельну ділянку, передбачених частиною першою статті 25 цього Закону.

ЗСУ: Засади добросусідства визначені Главою 17 Земельного кодексу України. Зміст добросусідства полягає в тому, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.

У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.

Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.

Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах.

Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.

Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Таким чином, коментована норма дозволяє власнику земельної ділянки (землекористувачу) одержувати інформацію про особу, що є суміжним землекористувачем, для подальшого використання цієї інформації з метою спільного врегулювання питань, що стосуються добросусідства.

6. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про державну таємницю".

Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, крім випадків, визначених законом.

ЗСУ: Відповідно до Закону України «Про Державну таємницю», державна таємниця (секретна інформація) - це вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані державною таємницею і підлягають охороні державою.

Звод відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440. Відомості, які не включені до вказаного зводу, є відкритими.

7. Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору:

заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру (крім випадків, визначених цим Законом в день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб);

документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).

 ЗСУ: Коментована норма встановлює вичерпний перелік документів, що подаються заявником або уповноваженою ним особою державному кадастровому реєстратору для отримання відомостей Державного земельного кадастру.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює особливий порядок подання заяв щодо отримання відомостей Державного земельного кадастру органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Зазначення посилання на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, є підставою для позачерговості розгляду заяви.

Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

ЗСУ: Див. коментар до пункту 4 статті 24.

 Державний кадастровий реєстратор протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову у наданні такого документа.

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 14 статті 21.

 Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:

у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

із заявою звернулася неналежна особа;

документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює вичерпний перелік підстав для відмови у наданні відомостей державного земельного кадастру.

Див. додатково коментар до пунктів 5 та 7 цієї статті.

 

Форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру встановлюються Порядком ведення Державного земельного кадастру.

ЗСУ: Коментована норма встановлює обов’язок Кабінету Міністрів України визначити форми витягу, довідки з Державного земельного кадастру, повідомлення про відмову у наданні відомостей, а також порядок обліку заяв і запитів про отримання відомостей Державного земельного кадастру. Наразі відповідні підзаконні акти відсутні.

8. Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:

щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, – особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку;

щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) – фізичні та юридичні особи.

Отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них здійснюється в порядку, визначеному частиною сьомою цієї статті.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов'язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.

ЗСУ: Коментована норма встановлює перелік осіб, яким надається право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них.

9. Витяг з Державного земельного кадастру підписується Державним кадастровим реєстратором та посвідчується його печаткою.

 ЗСУ: Див. коментар до статті 9.

10. Користування відомостями Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, здійснюється відповідно до статті 36 цього Закону.

ЗСУ: Див. коментар до статті 36.

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2020 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.